Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in D:\nadm\history\init.inc.php on line 75 地質名人館
 • 館藏編號:NTUG010-T600027
 • 題名:地球固體外殼突然整體滑動學說述略
 • 作者:馬廷英
 • 藏品形式:稿本
 • 尺寸:192X260(mm)
 • 作成日期:1972
 • 簡述:P.26
 • 內容:

  "P.26  於古氣候等探討之興趣。一般傳統學者,原信地球成立之後,逐漸由熱變冷,在古生代之初 ,渾沌初開,全世界整個爲熱帶式氣侯,雖有晝夜之別,而無四季之分,降及古生代中葉之後,方有氣候帶之形跡,但不如今日之明顯耳。若上述類似植物年輪之珊瑚內部構造,確爲季候變化所成長,則氣候帶應已存在於四五億年前之古生代初葉,而前述百年來流行之傳統觀念,似應發生動搖。因問題重大而牽涉較廣,不得不審愼將事,繼續研究,以確定其性質與意義。爲考證上述類似植物年輪之珊瑚構造,著者曾經驗日本東北帝國大學地質學與古生物學敎室費多年時間所採集之西太平洋各地現生造礁珊瑚標本,結果發見現生珊瑚骨骼亦具同樣構造,確係因季候關係而成長者,與植物年輪性質無異,所不同者植物之成長由內向外輪輪遞增,而珊瑚者多由下向上曆層累積,姑名之曰年層,以別於植物之年輪;曾由化石與現生同種類造礁珊瑚成長值之比較研究討論過西太平洋第四紀海洋氣候。繼而由詳細檢驗世界各地古生代化石珊瑚季候變化成長現象的强弱及其年成長値之大小:證明出來泥盆紀甲:諸大陸相對位置和現任者不同,卽現在的諸大陸分布狀態,實經過分離與不斷的漂移而來者,這樣的證實了A.Wegener大陸漂移學說之是,不過飄移的程序並不符合於Wegener 者,蓋對於研究大陸之漂移,提出來一個極有用的方案,與乙:歐亞大陸上當時赤道之 下的地殼,已轉動到與現赤道相交叉的角度達 六十六度半之鉅,而奥陶紀者更甚,此兩點一般傳統地質學者迄未加以考慮。就在這個時候 ~民國二十四年春季,接中央研究院總幹事丁文江先生電邀到東沙島調査珊瑚與研究造礁珊瑚,倉促就道,在東沙島工作約半年,秋季回南京整理標本後,返日本東北帝國大學地質學古生物學敎室,從新檢測歷年在矢部長克敎 授領導下該敎室諸先生由太平洋各地所採之大量標本與所貯之大西洋與印度洋資料,始發現各種造礁珊瑚年成長値之增滅舆海水溫度旳高低,有密切關係,而具一定比率。不幸丁先生於年底逝世,便以此項研究報吿紀念丁先生而發表。因知造礁珊瑚之季侯變化成長構造與年成長値之比較檢驗爲研究地球表面氣侯帶之移位舆大陸漂移程序之不二法門,翌年初由日本回國後,近二十年來,始終未放棄此項研究,結果發現甲:地殼上的氣侯帶雖曾經若干次的整體大移動,十億年來,各地質時代赤道一帶的氣候與兩極地方的溫度,和現在者並無甚麽差異,此又爲一般傳統地質爭者所迄未 料到者,與乙:諸大陸確經過漂移與轉動而達到現分布狀態,不過其漂移與轉動程序,多不如A Wegener所曾堤出而已。關於這兩方面的問題,已研究出來經發表者有古生代三個時代、中生代的白堊紀舆整個新生代諸篇。
  自發見珊瑚化石之季侯變化成長構造爲研究古氣候與大陸漂移問題的上乘工具後,著者本決心一生埋首於此兩問題之探究,乃承丁先生電邀之先,已蒙推爲太平洋海洋學會中國分會珊瑚礁問題負責人之一。蓋造礁珊瑚,如前述,爲棲息於熱帶與亞熱帶之淺海營羣體生活動物,分布範圍不越過南北緯三十五度,而化石造礁珊瑚則發見至南北極地附近,更兼造礁珊瑚之生存深度一般在二三十公尺以內,很少有超過一百公尺者,而造礁珊瑚骨路所造成的珊瑚礁之基部,往往深達珊瑚垂直分布量幾多倍,且有些地方如東西印度諸島之高陸上亦有時代極新的珊瑚礁之分布化石造礁珊瑚水平分布之廣,一般傳統地質學者雖可以整個世界氣侯之暖一溫度增髙解釋之而其垂直分布較現在大多少倍者,實傷透傳統地質學者之腦筋而不得其解,此卽珊瑚礁主要問題所由來。 由此可知珊瑚礁問題不外最近地質時代中海水面大量垂直變動問題,而討論海水面之大量變動及其原因,則決非一地方性之事件,是以太平洋科學會議中之太平洋海洋學會乃有珊瑚礁專門小組之成立。太平洋海洋學會規定各國成立分會,而我國分會,則以中央研究院爲主體,外請各方面之専家組織之。當時著者擔當方面,舉凡研究設備、調査工具與機構、參考文獻等,一無憑藉,實感無從下手而又不能束手"